Domy im. Janusza Korczaka

Zadania statutowe

Zadania statutowe statut Domu

 S T A T U T

Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Olecku

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§ 1

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Olecku, zwane dalej „Centrum”, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 154);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595);
 4. ustawy z dnia 27 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
  Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);
 7. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
  (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.);
 8. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 
  w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
 9. innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Centrum;
 10. niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Olecku.

§ 2

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Oleckiego działającą w formie jednostki budżetowej 
  i prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostkę budżetową, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Centrum nie posiada osobowości prawnej.
 3. Siedziba Centrum mieści się w Olecku przy ul. Gołdapskiej 18A.
 4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Olecki.
   

Rozdział II

Cele i zadania Centrum

§ 3

 1. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo – wychowawczych :
 • Domu nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku,
 • Domu nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku,
 • Domu nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku,
 • Domu nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku,
 • Domu nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku,
 • Domu nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku,

zwanych dalej „placówkami opiekuńczo - wychowawczymi”.

 1. Placówki opiekuńczo- wychowawcze, obsługiwane przez Centrum, realizują zadania socjalizacyjne i interwencyjne, zgodnie z przepisami o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówki zapewniają dzieciom, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, całodobową opiekę i wychowanie.
 2. Do zadań Centrum należy kompleksowa obsługa zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, sprawowanej przez placówki opiekuńczo- wychowawcze, realizowana w szczególności, w celu:
  1. pracy z rodziną dziecka umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe- dążenia do przysposobienia dziecka;
  2. przygotowania dziecka do:
   • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
   • pokonywania trudności życiowych, zgodnie z zasadami etyki;
   • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną 
   • i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
   • zaspokojenia potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno - rekreacyjnych.
  3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum oraz jego strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny, ustalony uchwałą Zarządu Powiatu w Olecku.
    

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja pracy Centrum

§ 4

 1. Dyrektor Centrum kieruje pracą Centrum oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 2. Dyrektor Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 3. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Olecku.
 4. Dyrektor Centrum jest umocowany, w ramach zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum, mających na celu realizację zadań statutowych Centrum, wobec organów administracji publicznych, banków, stowarzyszeń, instytucji, a także osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz do występowania i prowadzenia spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, z prawem do udzielenia dalszych pełnomocnictw.
 5. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor Centrum jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 6. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Centrum, w myśl przepisów prawa pracy, jest Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 
  w Olecku.
 7. Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Centrum.

§ 5

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum określają przepisy o pracownikach samorządowych .

§ 6

Zasady wynagradzania regulują przepisy w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 7

Szczegółowe zadania i organizację pracy Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, uchwalony przez Zarząd Powiatu w Olecku.
 

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa

§ 8

 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
 2. Centrum prowadzi własną obsługę finansowo– księgową i sprawozdawczość oraz obsługę finansowo- księgową placówek opiekuńczo– wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
 3. Centrum posiada rachunek bankowy, służący do obsługi finansowo– księgowej Centrum oraz placówek opiekuńczo– wychowawczych.
 4. Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanym mieniem Powiatu Oleckiego, które może być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań związanych z przedmiotem działalności Centrum i placówek opiekuńczo– wychowawczych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.